Pomoc w projektach z trudnościami (TPR)

Czym jest TPR?

TPR (ang. Troubled Projects Recovery) jest propozycją skierowaną do klientów napotykających trudności w obszarze zarządzania projektami. Konsultanci Project Doctors udzielają profesjonalnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych, pomagając przezwyciężyć zaistniałe trudności lub sprostać ich negatywnym konsekwencjom, a także proponując rozwiązania, które pozwolą na znaczne ograniczenie ryzyka wystąpienia podobnych problemów w przyszłości.

Konsultanci Project Doctors szczegółowo zapoznają się z organizacją klienta oraz przeprowadzają wszechstronne badanie problematycznego projektu (project audit). Ich zadaniem jest identyfikacja przyczyn zaistniałych trudności. Koncentracja na przyczynach, a nie jedynie na skutkach problemów, pozwala istotnie zwiększyć skuteczność podejmowanych działań naprawczych.

W oparci o wyniki audytu wypracowywane są szczegółowe plany naprawcze. W zależności od potrzeb nasi specjaliści udzielają klientowi wsparcia w realizacji działań naprawczych, bądź też biorą udział w zarządzaniu projektem aż do jego zamknięcia.

Dla kogo jest TPR?

Do skorzystania z oferty TPR zachęcamy klientów, potrzebujących doraźnej pomocy w przezwyciężeniu takich trudności, jak:

 • opóźnienia w realizacji zadań lub dostarczaniu produktów projektu;
 • pojawiające się wątpliwości co do zasadności ekonomicznej projektu, kiedy zwiększa się ryzyko znacznego przekroczenia budżetu z jednej strony, bądź niezrealizowania zakładanych efektów ekonomicznych projektu – z drugiej;
 • nagłe opuszczenie projektu przez osoby kluczowe dla jego sukcesu – kierownika projektu lub inne osoby stanowiące trzon zespołu projektowego;
 • nadmierne obciążenie pracowników odpowiedzialnych za projekt rutynowymi zadaniami na stanowiskach operacyjnych;
 • braki kadrowe lub nieadekwatna do potrzeb obsada zespołu projektowego wpływające na jakość i terminowość prac projektowych;
 • nieadekwatne do zamierzeń efekty jakościowe projektu.

Co możesz zyskać dzięki TPR?

Wsparcie, jakie zyskuje klient dzięki interwencji konsultantów Project Doctors, obejmuje m. in.

 • pełną identyfikację czynników zagrażających powodzeniu projektu;
 • osiągnięcie lub przywrócenie pełnej kontroli nad podstawowymi parametrami projektu w wymiarze rzeczowym, finansowym oraz czasowym;
 • podjęcie działań naprawczych, które wyeliminują lub znacząco zmniejszą ryzyko niepowodzenia projektu;
 • przywrócenie zasadności ekonomicznej projektu, bądź wsparcie w podjęciu decyzji zamykającej projekt w przypadku braku ekonomicznego uzasadnienia dla jego kontynuacji;
 • coaching kierownika projektu i zespołu projektowego w czasie naprawy projektu;
 • uniknięcie lub minimalizację negatywnych konsekwencji przesądzonego już niepowodzenia projektu;
 • zebranie wniosków, które pozwolą uniknąć ewentualnych błędów w przyszłości (raport lessons learned).
 • http://youtu.be/iU89u0PXGIc

PROJECT DOCTORS Sp. z o.o.
Żeglugi Wiślanej 10A lok. 65
03-043 Warszawa
Poland
NIP: 524 274 66 39
tel.: +48 22 295 10 32
email: info@projectdoctors.pl